Tài khoản

user_avatar
Lan Thuyên   

Con 3 tháng.

10 ngày

2 thág trước nhập viện vì sinh non
Tháng trước đưa con đi sài gòn khám mắt
Tháng này con lại nhập viện vì tiêu chảy
K khi nào đau như bây giờ