Tài khoản

user_avatar
Be my ni   

Con 3 tháng.

5 ngày

Buon wa cac mom, cu bi so sánh can nặng wài hà, hai tháng roi ma co 5,4 kg. Sanh 3,6 kg, be bu me kem sct enfamil. Mình dinh đổi sua cho con. Cac mom bit sua nao tang can tot chi minh với, voi lai hai tháng cho bu lan bao nhiu ml la ok cac mom. Be minh trao nguoc da day, nên oc sua moi ngay, lan bu co 60 ml thoi

Xem thêm bình luận