Tài khoản

user_avatar
Tran thi thu hien   

Mang thai 40 tuần.

12/2018

Nay e hơi đau bung giong nhu đau bung kjh ak , ik ve sinh thi thay ra chất nhầy giog nhu máu z, co fai dấu hiệu e sap sinh k? Nay đúng ngay dự sanh e lun, tính trời sang ui len bv coi sao