Tài khoản

Son này mình mua lúc 7/6/2020 tới h ngày 10/6/2021 mà son bị hôi dầu trong khi hạn sử dụng của nó là 22/2/2022.