Tài khoản

user_avatar
Huyen Nguyen   

Con 6 tháng.

06/2019

Bbb nên show chi tiết thông tin xuất sứ và các thông tin về kỹ thuật của sản phẩm, chỉ giới thiệu qua về sản phẩm như thế này nhiều khi phải hỏi lại nhiều