Tài khoản

Đã nhận dc hàng bibabo giao hàng rất nhanh, đóng gói rất cẩn thận cảm thấy rất hài lòng, son dưỡng dhc test thử mùi hơi nồng tí còn son lagumi nhìn vỏ hộp rất sang nhưng chưa test thử sẽ phản hồi kết quả sau thời gian sử dụng