Tài khoản

Đang dùng sản phẩm nhưng chưa biết chất lượng thế nào vì chưa gặp gái yêu, nhưng không biết có phải một phần do thuốc không nhưng hầu như ngày nào m cũng bị tiêu chảy cả, mặc dù đồ ăn toàn nhà tự nấu