Tài khoản

user_avatar
Đoàn Trang   

Con 8 tháng.

06/2021

Mình không áp dụng giáo dục cho con từ 0 đến 6 tháng.vậy bây giờ mình áp dụng từ 7 đến 12 tháng liệu có hiệu quả không ạ