Tài khoản

Sao đặt hàng k đc ?
Giao liền trong ngày đc k an