Tài khoản

.sp nói không mùi nhưng cá nhân m thấy mùi khá hắc, cũng có thể là do m bầu nhạy mùi. Dầu dính tay, và nhờn. M chưa dùng hết một lọ :) nhưng tv m không bị rạn