Tài khoản

Sp rất tốt và hiệu quả. Mua dum cho người nhà sd nữa. Lân 2 đặt hẳn 3 lo luôn