Tài khoản

Túi dày dặn dùng khá ok. Có điều mL không chuẩn, nhiều hơn thực tế 40ml