Tài khoản

user_avatar
Luu Van Hoa   

Tham gia từ tháng 12/2018 .

05/2022

Con minh gần 2 tuổi rưỡi nhưng k chịu nói chỉ nói cha, bà, ma với toàn tiếng anh dạy bé k chịu làm theo tress quá