Tài khoản

user_avatar
Hằng Đại Ka   

Mang thai 39 tuần.

7 ngày

Chuột đực nhà e đây ak. Đủ ngày đủ tháng cháu mới chịu ra. Mẹ cháu đau lâm râm hơi bị lâu. Nhưng lên bàn đẻ là 10 phút sau cháu ra đời r. Các mom ủn mông cho con hay ăn chóng nhớn nhé

Xem thêm bình luận