Tài khoản

user_avatar
ĐAN THƯ   

Mang thai 7 tuần.

02/2020

Có cách nào bớt ngén k cac mom...
E đang bị động thai đã vậy còn ngén sấp mặt.. Huhu