Tài khoản

Đã nhận được hàng . Rất ưng ý. Đóng gói cẩn thận. Đang sử dụng và cảm thấy hài long. Sẽ ủng hộ shop.