Tài khoản

user_avatar
Như Kim   

Mang thai 21 tuần.

6 ngày

Khi mới co bầu e nghe nhiều người nói , me hk dc lm đẹp nếu me lm đẹp thì con mất duyen, co dug w hk cac m