Tài khoản

user_avatar
Mẹ đốm và chíp   

Mang thai 19 tuần.

12/2019

Mon nào Sinh mổ bằng bảo hiểm có thể cho mình hỏi sinh có bảo hiểm thì bệnh viện có chăm sóc chu đáo bằng không có bảo hiểm không vậy