Tài khoản

user_avatar
Mai Thu   

Con 1 tháng.

08/2021

Tâu đực nhà em 15 ngày tủi. sinh thường. Sáng 8h27 lên bàm đẻ 8h36 chui ra. 3.5 kg

Xem thêm bình luận