Tài khoản

Mới nhận được hàng . Máy sài oke lắm. Cảm ơn bibabo .