Tài khoản

user_avatar
Mẹ Sukem   

Con 5 tháng.

07/2019

Bé 3th dùng đc chưa ak? Cổ bé chưa cứng lắm. Với lại e thấy địu thì 2 chân bé dang rộng quá, có bị ảnh hưởng đến dáng đi sau này của bé hk ak