Tài khoản

Cũng tạm. Vấn đề là mỗi lần đi vệ sinh lại phải tháo ra, mang lại, mất công quá

Hãy là người đầu tiên để lại bình luận