Tài khoản

user_avatar
09/2019

Đã đặt 3 hộp.
Nhưng có 1 hộp tem niêm phong còn mới nguyên vẹn.
2 hộp còn lại tem bị cũ và có dấu hiệu đã mở ra.. nên k bít sao.