Tài khoản

Đã nhận được hàng. Giao hàng nhah mk rất thích. Mua lần 2 ở bbb r. Mk chưa dùng thử nên kpit mây chạy ntn.nhuwg mk thấy tư đc tặng sách các mona ăn dặm cho bé mà k thấy. Đã được sửa