Tài khoản

Đóng gói chắc chắn. Bé rất thích gặm. Nhưng mình không tra dc mã vạch