Tài khoản

user_avatar
Hoa Luu Ly   

Con 1 tháng.

12/2019

E sanh bé đc 15 ngày. Sữa rất ít lần hút đc 20miu ak. Bé phải bú bình. Sản phẩm này có giúp e có them sữa về cho bé ti k ak. E đã làm đủ mọi cách nhưng k đc. Mong shop tự vẫn dùm e