Tài khoản

Giao hàng nhanh đóng gói cẩn thận. Chưa mở ra nhưng tin tưởng vào bibabo.Nhưng cũng đánh giá cho bibabo 5sao. Và đã ráp xong. Rất đẹp Đã được sửa