Tài khoản

user_avatar
06/2019

Hình dáng từ bên ngoài tới bên trog rất ok. Đóng gói cẩn thận. Cả nhà mình đang dùng. Rất tin tưởg. Mog bibabo tiếp tục làm mọi ng tin tưởng nhé..!! Bé nhà m 3 tuổi cũng đag dùg tảo. Yêu thương bibabo