Tài khoản

user_avatar
29 ngày

Kích thước máy bao nhiêu vậy ạ