Tài khoản

user_avatar
09/2019

M muốn hỏi là khi nào thì dùng cái màu xanh, khi nào thì dùng màu vàng