Tài khoản

Muỗng múc bột cho bé dùng muỗng canh mình ăn đúng không ạ (hộp bột hướng dẫn dùng muỗng 4.5cm không hông sâu lòng?