Tài khoản

user_avatar
10/2019

Sản phẩm dịu nhẹ hơn các loại mình từng sd, mình mua chai lớn luôn sd từ lúc bầu 5th vì huyết trắng ra nhiều, giờ sanh 1th mà chưa hết.