Tài khoản

user_avatar
Út Thoa   

Mang thai 26 tuần.

08/2019

Sau khi ngậm xong nhổ ra có cần súc miệng lại với nước ko ah, vì mình đang bầu sợ ngậm xong nhổ ra rồi nhưng nuốt nước miếng vẫn bị ảnh hưởng của rượu